Linje

Publikasjoner

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet publiserer veiledning om frysbestemmelsene

Formålet med veilederen er å gi informasjon som skal gjøre det enklere å forstå de finansielle restriksjonene i det norske regelverket som bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra EU.

Finanstilsynet, 27.06.2016

ØKOKRIMs årsrapport 2013

ØKOKRIM er 25 år i 2014. Årsrapporten for 2013 markerer dette ved å trekke historiske linjer som både omhandler det ordinære straffesaksarbeidet og den finansielle etterretningen som er gjort i årene siden opprettelsen. 

ØKOKRIM, 07.03.2014

Rundskriv

ØKOKRIM, 04.04.2013

ØKOKRIMs årsrapport 2012

ØKOKRIM, 07.03.2014

Årsrapport Enheten for finansiell etterretning 2011

Årsrapporten 2011 for Enheten for finansiell etterretning er publisert.

ØKOKRIM, 26.04.2012

Trendrapport om hvitvasking fra ØKOKRIM

Rapporten beskriver blant annet hvem som rapporterer, hvem som rapporteres og ulike hvitvaskingsmodi.

ØKOKRIM, 21.11.2011

ØKOKRIMs trusselvurdering 2011-2012

ØKOKRIMs trusselvurdering av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011–2012 gir en vurdering av kriminaliteten og aktørene som utøver den. 

ØKOKRIM, 27.06.2011

EFEs årsrapport 2009

EFEs årsrapport for 2009 er publisert.

ØKOKRIM, 20.04.2010
Illustrasjon

Derfor må finansnæringen stille spørsmål

Informasjonsskriv til kunder av banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, finansieringsselskaper mv. utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes Forening, Norges Fondsmeglerforbund og Finanstilsynet i fellesskap.

Finanstilsynet, 15.04.2010

Ny hvitvaskingslov - betydning for regnskapsfører

Av Roy Kristensen, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Ny hvitvaskingslov og ny hvitvaskingsforskrift er vedtatt og trer i kraft fra 15. april 2009. Bakgrunnen er at EU har vedtatt et nytt tredje hvitvaskingsdirektiv, som også er forpliktende for Norge.

Selv om det nye direktivet i stor utstrekning er en videreføring av tidligere regler på området, har Finansdepartementet valgt å fastsette helt ny lov og forskrift. 

ØKOKRIM, 23.06.2009
Illustrasjon

Autoriserte regnskapsføreres rapportering etter hvitvaskingsloven – en naturlig del av jobben

Autoriserte regnskapsførere har nå vært rapporteringspliktige i fem år. Selv om antallet rapporter er økende, synes det fortsatt å være en del ”å gå på”.

Ved ØKOKRIM fanger vi opp ulike signaler fra de rapporteringspliktige, også fra regnskapsførerne. Noen gir uttrykk for en positiv innstilling til at regnskapsførerne gjennom hvitvaskingsloven har fått mulighet til å ”si fra” til myndighetene og gjennom dette være med på å bekjempe kriminalitet. Andre gir uttrykk for at pliktene etter hvitvaskingsloven er en byrde man godt kunne klart seg uten.

 

ØKOKRIM, 23.02.2009

ØKOKRIMs trendrapport 2008 - 2009

ØKOKRIMs trendrapport 2008 skildrer som vanlig kriminaliteten innen områdene økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Nytt i år er et kapittel om faktorer som fremmer eller hemmer kriminaliteten, og om NUF- norskregistrerte utenlandske foretak. Vi summerer også opp utfordringer som relaterer seg til de ulike kriminalitetsområdene til slutt i hvert av kapitlene.

Les hele rapporten: ØKOKRIMSs trendrapport 2008 - 2009

ØKOKRIM, 07.11.2008

ØKOKRIMs trendrapport 2007

ØKOKRIMs trendrapport 2007 skildrer kriminaliteten innen områdene økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

ØKOKRIM, 30.10.2007
Illustrasjon

Uformelle verdioverføringssystemer

I de siste årene er det satt sterkere søkelys på uformelle verdioverføringssystemer (UVS) (såkalt hawalavirksomhet), og hvilken rolle disse spiller når det gjelder terrorfinansiering og hvitvasking av penger. Økokrim har utarbeidet en strategisk analyse som kartlegger UVS i Norge.  

ØKOKRIM, 25.10.2007

Rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven for eiendomsmeglere

Av Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, Enheten for finansiell etterretning, ØKOKRIM

 

"Formålet med hvitvaskingsloven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som vil bidra til å øke oppdagelsesrisikoen for hvitvaskingshandlinger og samtidig hindre at man selv blir utnyttet i hvitvaskingsprosessen".

ØKOKRIM, 03.11.2009

FATFs 40 anbefalinger

Finanstilsynet og ØKOKRIM, 14.03.2014