Linje

Trendrapport om hvitvasking fra ØKOKRIM

ØKOKRIM 21.11.2011

Rapporten beskriver blant annet hvem som rapporterer, hvem som rapporteres og ulike hvitvaskingsmodi.

Kartleggingen av hvem som sender MT-rapporter og hvem som blir rapportert er gjort med utgangspunkt i informasjon fra MT-rapporter innsendt ØKOKRIM av rapporteringspliktige med hjemmel i hvitvaskingslovens § 4.

Det er lettest å oppdage hvitvasking i plasseringsfasen, og hvitvaskingsregimet synes også i stor grad å være innrettet mot å fange opp mistenkelige transaksjoner her. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom mange MT-rapporter om kontanthåndtering og vekslinger.

Ut fra datamaterialet kan det synes som om personer som mistenkes for hvitvaskingsaktivitet kjennetegnes ved at de hovedsakelig er menn mellom 30 og 50 år, at de ikke er rapportert for hvitvasking tidligere og at over halvparten er ukjent for politiet for øvrig. Det er relativt sett flere personer som er bosatt i Oslo og Akershus som blir rapportert. Det samme mønsteret gjør seg gjeldene for rapporterte organisasjoner i forhold til registrerte foretak. Flertallet av kjente aktører er relativt lite avanserte med hensyn til hvitvaskingsmetoder, i noen få tilfeller ser man noen som er meget profesjonelle og godt organiserte.

Banker og virksomheter for betalingsformidling står for over 90 prosent av alle innsendte rapporter om mistenkelige transaksjoner. Sett i forhold til antall registrerte foretak er det kun en prosent av advokater, to prosent av regnskapsførere og ti prosent av revisorer som har sendt informasjon i løpet av perioden 2006-2010. Ser vi på grunnlaget for mistanken for rapportene som sendes inn, så er det kodene ”kontante transaksjoner” og ”vekslinger” som dominerer.

I 2010 utgjorde heleri og hvitvaskingsanmeldelser 1,1 prosent av det totale antallet anmeldelser. Fortjeneste er målet for svært mange kriminelle handlinger, med andre ord indikerer et så lavt forholdstall at heleri og hvitvasking i liten grad prioriteres. Dette er et paradoks når etterforskning av heleri og hvitvasking er et naturlig sted å starte for å gjennomføre inndragning av utbytte fra straffbare handlinger, og inndragning skal være et prioritert område for politi- og påtalemyndighet.

Rapporten (pdf) kan lastes ned her.