Linje

Hva er en FIU?

29.10.2007

FIU står for Financial Intelligence Unit. Som et ledd i det internasjonale arbeidet med bekjempelse av hvitvasking oppfordret FATF (Financial Action Task Force) i sine anbefalinger alle lands regjeringer til å opprette finansielle etterretningsenheter (FIU) for å føre tilsyn med transaksjoner. Med opprettelsen av Egmont Group i 1995 har samarbeidet mellom FIUer blitt formalisert. Hensikten er å sørge for effektiv utveksling av etterretningsinformasjon mellom finansinstitusjoner og politi- og påtalemyndigheter.

Enheten for finansiell etterretning ved ØKOKRIM er Norges FIU. FIU’en mottar og analyserer rapporter om mistenkelige transaksjoner, og videreformidler informasjon til rette instans i henhold til regelverket.