Linje

Internasjonalt

Bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er høyt prioritert internasjonalt, og Finanstilsynet og Økokrim ved Enheten for finansiell etterretning (EFE) deltar i en rekke internasjonale fora som jobber med disse temaene. Under følger en oversikt over de mest sentrale internasjonale organer innenfor dette området.

De første initiativene

Bekjempelse av hvitvasking er et relativt nytt samarbeidsområde i internasjonal sammenheng, og standarder for tiltak som er implementert i nasjonale lovverk rundt om i verden har sitt utspring i initiativer som forelå først på slutten av 1980-tallet. Bekjempelse av terrorfinansiering ble satt på den internasjonale agendaen etter terroranslagene i USA 11. sepember 2001.

ØKOKRIM

FATF

ØKOKRIM og Finanstilsynet er representert i den norske FATF-delegasjonen, som ellers består av representanter fra Justisdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Politidirektoratet. 

ØKOKRIM

Egmont Group

Utfordringer oppstår når penger og pengespor krysser landegrenser. Et effektivt internasjonalt politisamarbeid er avgjørende i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering. 

ØKOKRIM

EU

Arbeidet mot hvitvasking og finansiering av terrorisme har høy prioritet også i EU. I henhold til EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre EUs vedtak/direktiver. Norges samarbeid med EU på dette området begynte med at Norge ratifiserte Europarådets konvensjon om hvitvasking, oppsporing, beslag og inndragning av utbytte av straffbare handlinger av 8. november 1990.

Interpol

INTERPOL er verdens største internasjonale politiorganisasjon, og arbeider med tilrettelegging av politisamarbeid på tvers av landegrensene. INTERPOL bistår alle organsiasjoner og myndigheter som jobber med bekjempelse av internasjonal kriminalitet, herunder også hvitvasking og terrorfinansiering. 

ØKOKRIM