Linje

Kontrollutvalget

02.04.2009

Hovedoppgaven til Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med ØKOKRIMs behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking har eksistert siden 1995, og medlemmene er nå oppnevnt av Kongen med hjemmel i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 31. Bestemmelsene i hvitvaskingsloven utfylles av forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking.

 

Les mer om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. på Finansdepartementets nettside.