Linje

Hvitvaskingsloven

Ny Hvitvaskingslov trådte i kraft 15.10.2018. Formålet med loven er å bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Loven medfører en rekke forpliktelser som rapporteringspliktige er pålagt å etterleve. Under følger en kort oppsummering av sentrale plikter i henhold til loven

Hvitvaskingsloven medfører flere forpliktelser enn de som er listet her. Disse er det også viktig at rapporteringspliktige setter seg inn i. Se loven i fulltekst for nærmere beskrivelse:  

Hvitvaskingsloven innebærer også forpliktelser for Økokrim, herunder

Identitetskontroll

Ved etablering av kundeforhold skal rapporteringspliktige kreve gyldig legitimasjon av kunden. Kundeforhold anses i følge forskriften etablert når kunden kan bruke den rapporteringspliktiges tjenester. 

Registrering og oppbevaring av opplysninger

Ved opprettelse av kundeforhold skal rapporteringspliktige registrere kundeopplysninger og oppbevare disse opplysningene forsvarlig i fem år.

Undersøkelse og rapportering

Etter hvitvaskingsloven § 7 første ledd skal den rapporteringspliktige gjøre selvstendige undersøkelser når det oppstår mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av straffbar handling, men bestemmelsen angir ikke hva slags undersøkelser som skal foretas.

 

Kontroll og kommunikasjonsrutiner

Rapporteringspliktige skal etablere forsvarlige interne kontroll- og komunikasjonsrutiner som sikrer oppfyllelse av pliktene og bestemmelsene i henhold til loven. Loven sier videre at:

 

ØKOKRIMs plikter

Hvitvaskingsloven medfører også plikter for ØKOKRIM. Dette gjelder i forhold til sletting av opplysninger og utlevering av opplysninger til Kontrollutvalget.