Linje

Identitetskontroll

13.11.2007

Ved etablering av kundeforhold skal rapporteringspliktige kreve gyldig legitimasjon av kunden. Kundeforhold anses i følge forskriften etablert når kunden kan bruke den rapporteringspliktiges tjenester. 

Dette kan være for eksempel ved opprettelse av konto, utstedelse av betalingskort, eller når rapporteringspliktige påtar seg et oppdrag. I det følgende vil det bli gitt eksempler på hvilke krav som stilles til legitimasjonsdokumenter. Finanstilsynets rundskriv 8/2009 gir en mer utfyllende beskrivelse av dette.

Hva er gyldig legitimasjon?

Som gyldig legitimasjon regnes alltid fysisk legitimasjon. Identitetskontroll skal skje ved kundens personelige fremmøte. Dersom dette ikke er praktisk gjennomførbart kan det gjøres unntak fra kravet så fremt betryggende identitetskontroll likevel kan finne sted.

Hvitvaskingslovens forskrift stiller en rekke krav til legitimasjonsdokumentene. Skriftlig legitimasjon skal fremlegges i original eller unntaksvis bekreftet kopi, og skal for fysiske personer inneholde

 • fullt navn
 • navnetrekk
 • foto
 • fødselsnummer 11 siffer, evt. D-nummer

Personer som ikke har norsk fødelsnummer eller D-nummer skal fremlegge legitimasjon som inneholder

 • fullt navn
 • fødselsdato
 • fødested
 • kjønn
 • statsborgerskap, dersom kunden har to statsborgerskap skal dette registreres
 • fast adresse

Dersom kunden ikke kan fremlegge legitimasjon kan kundeforhold likevel etableres eller transaksjonen gjennomføres dersom rapporteringspliktige er sikker på kundens identitet. I så fall skal opplysninger innhentes og registreres etter lovens § 6. Dette unntaket gjelder ikke for personer som foretar hyppige og store transaksjoner.

For juridiske personer fastsetter forskriften følgende krav til legitimasjonsdokumenter:

 • For juridisk person registrert i Foretaksregisteret skal det fremlegges firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder
 • For juridisk person registrert i Enhetsregisteret men ikke Foretaksregisteret skal det fremlegges utskrift fra Enhetsregisteret som ikke er eldre enn 3 måneder
 • Juridisk person som ikke er registrert i Enhetsregistert men som er registrert i annet offentilig register, skal dokumentere lignende, entydig identifiserende kjennetegn, opplysninger om navn (firma), forretningsadresse eller hovedkontor og eventuelt utenlandsk organisasjonsnummer, og opplyse om hvilket offentlig register som kan verifisere opplysningene
 • Dersom juridisk person ikke er registrert i et offentlig register, skal det kreves legitimasjon for en fysisk person på vegne av juridisk person i henhold til lovens § 5 og § 6
 • Legitimasjon fremlegges av den eller de som har disposisjonsrett over konto eller depot, eller som har rett til å gjennomføre transaksjoner

Unntak fra legitimasjonspliten

Dersom kunden er en finansinstitusjon, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond gjøres det unntak fra legitimasjonsplikten. Det samme gjelder for slike utenlandske foretak underlagt tilsvarende regelverk som oppfyller legitimasjonskrav i henhold til direktiv 2001/97/EF, og som i tillegg er underlagt tilsynsordning av EØS-standard. Unntaket gjelder også for enkelte forsikringsavtaler, se rundskriv 8/2009 for nærmere beskrivelse.