Linje

ØKOKRIMs plikter

31.10.2007

Hvitvaskingsloven medfører også plikter for ØKOKRIM. Dette gjelder i forhold til sletting av opplysninger og utlevering av opplysninger til Kontrollutvalget.

Sletting av opplysninger

ØKOKRIM plikter å slette opplysninger mottatt etter bestemmelsene i lovens § 7 senest fem år etter at opplysningene er registrert, med mindre det innen tidsfristen registreres nye opplysninger, eller det er foretatt etterforskning- eller rettergangsskritt mot den registrerte. ØKOKRIM har også plikt til å slette opplysninger snarest dersom undersøkelser viser at det ikke foreligger en straffbar handling.

Utlevering av opplysninger til kontrollutvalget

I henhold til loven er det oppnevnt et kontrollutvalg, oppnevnt av Kongen, som fører kontroll med ØKOKRIMs behandling av opplysninger og oppfyllelse av sletteplikten. ØKOKRIM skal på oppfordring og uten hensyn til taushetsplikt forklare seg og gi opplysninger til kontrollutvalget som utvalget finner nødvendig for sin kontroll.