Linje

Registrering og oppbevaring av opplysninger

18.10.2007

Ved opprettelse av kundeforhold skal rapporteringspliktige registrere kundeopplysninger og oppbevare disse opplysningene forsvarlig i fem år.

Følgende opplysninger skal registreres:

  • fullt navn eller firma
  • personnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt nummer, annen entydig identitetskode
  • fast adresse
  • referanse til legitimasjon som har støttet identitetskontrollen

Opplysningene skal oppbevares i form av kopi av fremlagte legitimasjonsdokumenter, og lagres på en slik måte at de ikke taper bevisverdi. Dersom oppbevaringen ikke er papirbasert, skal det skje i samsvar med forskrift av 16. desember 1992 nr. 1156 § 5-3 og § 5-4.

Kopi av dokumenter brukt i forbindelse med legitimasjon (§ 5), registrerte opplysninger (§ 6), samt dokumenter tilknyttet transaksjoner som nevnt i § 7, skal oppbebares i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført. Opplysningene og dokumentene skal videre slettes innen ett år etter at oppbevaringsplikten opphører.