Linje

Lovutvalg for ny hvitvaskingslov utnevnt av Finansdepartementet

ØKOKRIM 11.02.2015

Utvalget skal legge grunnen for en oppdatert hvitvaskingslov som er i tråd med internasjonale standarder. 

Dagens hvitvaskingslov og hvitvaskingsforskrift bygger på det EUs tredje hvitvaskingsdirektiv og FATFs anbefalinger fra 2003. FATF vedtok i 2012 nye standarder og EU vil trolig vedta et nytt hvitvaskingsdirektiv basert på anbefalingene i løpet av våren 2015.

Norge ble evaluert etter de nye FATF-standardene i 2014 og det ble der påpekt en rekke mangler ved det norske hvitvaskingsregelverket, disse manglene blir et tema for utvalget. Finansdepartementet varsler vurderinger av om tilsyn med forhandlere av gjenstander og tilbydere av virksomhetstjenester skal innføres og hvorvidt det skal innføres maksgrense for kontantbetaling istedenfor rapporteringsplikt for enkelte grupper. Første del av utredningen skal leveres til Finansdepartementet 6. november 2015, andre del 6. august 2016.  

Lovutvalget ledes av professor dr. juris Jon Petter Rui.

Her finner du lovutvalgets komplette mandat og sammensetning.