Finanstilsynet Økokrim
Linje

Advokat dømt for grovt heleri

ØKOKRIM 06.10.2015

Advokaten videreformidlet lovstridig 1,45 millioner kroner fra et eiendomsmeglerfirma i etterkant av et bedrageri i forbindelse med salg av et hotell i Sverige.

Dommen er en del av et større sakskompleks knyttet til tre personer som i juni ble idømt lange fengselsstraffer for bedragerier av banker og privatpersoner.

Advokaten mottok og formidlet videre 2,43 millioner kroner fra et eiendomsmeglerforetak på vegne av en av de bedrageridømte. Dette til tross for at kort tid i etterkant av hotellsalget kom gjentatte henvendelser til advokaten om at det var mistanke om misligheter i forbindelse med salget. Pengene ble overført i to transaksjoner på hhv. på 977 000 kr direkte til en av de bedrageridømte og 1.45 millioner til en klientkonto i et annet advokatfirma.

Aktoratet mente at advokaten burde blitt dømt for heleri av hele summen, men lagmannsretten mente at advokaten kun handlet forsettlig ved overføringen til klientkontoen. Lagmannsretten finner at advokaten handlet «påfallende passiv og unnlatende holdning» til varslene som kom i forbindelse med transaksjonene.

Advokaten ble idømt fire måneders betinget fengsel, med prøvetid på to år. Lagmannsretten mente det var straffeskjerpende at tiltalte var advokat og misbrukte den tillit yrkesgruppen er gitt gjennom sin yrkesutøvelse. Ettersom handlingene ble begått 8 ½ år før dommen fikk imidlertid den dømte noe fradrag for den lange tidsbruken i saken.