Finanstilsynet Økokrim
Linje

Advokat dømt til fengsel for grovt heleri

ØKOKRIM 03.02.2014

I en ØKOKRIM-sak er en advokat dømt til ni måneder betinget fengsel for grovt heleri. Advokaten lot en eiendomskonsulent sende 2,4 millioner gjennom klientkontoen sin i forbindelse med et salg av et hotell i Sverige. 

Transaksjonene skjedde i 2007, og etter at pengene hadde kommet inn på klientkontoen overførte han pengene videre i to omganger. Pengene ble overført videre i navnet til en annen klient, men pengene havnet til sist hos Christer Tromsdal. Dette gjorde advokaten til tross advarsler fra to advokater, og at advokatfirmaet til Christer Tromsdal etterspurte en skriftlig redegjørelse for at den dømte advokaten hadde vurdert sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Dommen understreker; ”i skjerpende retning vises til det grove tillitsbrudd tiltalte har utvist ved å bistå med hvitvasking av mer enn 2,4 millioner kroner. Advokaters oppgave er å fremme rett og hindre urett (…) De har en viktig funksjon i samfunnet med en særlig tillit i kraft av sin stilling. Det er viktig at denne tilliten opprettholdes, og allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon”.

Dommen er anket av den domfelte og således ikke rettskraftig.

Seks personer, blant dem en annen advokat, er så langt dømt i samme sakskompleks.