Finanstilsynet Økokrim
Linje

Båndlegging av midler jf. straffeprosessloven 202 d gjeldende for Bastian Alexis Vasquez, født 9. april 1990

Finanstilsynet og ØKOKRIM 20.11.2014

Slutning i Oslo tingretts kjennelse av 20. november 2014 om opprettholdelse av Sjef PSTs beslutning om båndlegging av formuesgoder med hjemmel i straffeprosessloven § 202d jf. § 202e.

"Alle formuesgoder tilhørende Bastian Alexis Vasquez, født 9. april 1990, herunder nåværende og fremtidige bankkonti i nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner, båndlegges inntil annet bestemmes av Politiets sikkerhetstjeneste eller retten, men ikke utover 15 januar 2015.

Båndleggelsen omfatter ikke formuesgoder som er nødvendige til underhold av Vasquez eller noen han forsørger, jf straffeprosessloven § 202 d annet ledd."