Finanstilsynet Økokrim
Linje

Dom i helerisak

ØKOKRIM 09.02.2010

Larvik tingrettt har dømt en 64 år gammel mann til 9 måneders fengsel og inndragning av 476 000 kroner for blant annet heleri.

Mannen utstedte fiktive fakturaer for håndverkere som drev med svart arbeid. Fra januar 2005 til januar 2008 ble ca 6 750 000 millioner kroner ført gjennom fakturaene, pengene ble kort tid etter tatt ut kontant fra konto og overlevert til håndverkerne. Gjennom plasseringen på mannes konti skulle det unndras innbetaling av skatter og avgifter. Mannen fikk selv et vederlag for å stillene sine konti til disposisjon. Retten bemerker at:

"Denne saken er spesiell idet det er tale om usedvanlig høye beløp og et svært omfattende forfalskningsarbeid over relativt lang tid. Siktede har gjort store bestrebelser for å frata ligningsmyndighetene muligheten til å foreta en åpenbart nødvendig kontroll".

Den dømte ble innrømmet strafferabatt fordi han avga en en uforbeholden tilståelse og dessuten ga informasjon om andre involverte personer i saken.