Finanstilsynet Økokrim
Linje

Dømt for grov økonomisk utroskap og selvvasking

ØKOKRIM 20.01.2015

Oslo tingrett fastlo at mannen gjorde seg skyldig i selvvasking av ca. 1,7 millioner dollar.

Det økonomiske utroskapsforholdet foregikk ved at 6 millioner amerikanske dollar ble overført fra selskapet Thule Drilling til selskapet Strategic Alliance Group (SAC) som den tiltalte og hans forretningspartner hadde opprettet og stod som reelle rettighetshavere for. Thule Drilling hadde ved tidspunktet for overføring store økonomiske problemer. Tiltalte hevdet i retten at han og forretningspartneren stod oppført som reelle rettighetshavere for SAC på vegne av saudiarabiske interesser og at overføringene betalte for reelle tjenester som SAC skulle utføre for Thule Drilling. Retten festet imidlertid ikke lit til denne forklaringen, blant annet fordi styret i Thule Drilling ikke ble informert om grunnlaget for utbetalingen eller at tiltalte stod bak SAC.

Betydelige deler av beløpet som ble overført fra Thule Drilling ble senere disponert av den tiltalte og gikk til personlig forbruk og kjøp av aksjer. Fra SACs konto gikk pengene til tiltaltes konto i en sveitsisk bank, hvor noe siden ble hevet i kontanter ved hjelp av mellommenn og ham selv, det ble gjort kontooverføringer fra tredjeparter til tiltaltes norske konti og penger ble også stående på en VPS-konto. Tiltalte vekslet også ca. en million amerikanske dollar til gull som ble stående på SACs gullkonto i en sveitsisk bank. Ved å gjennomføre disposisjoner via tredjeparter og egne konti, veksling tilbake av gullet og bruk av kontanter disponerte tiltalte og forretningspartneren mye av utbyttet selv.

Retten bemerker at disposisjonene forekommer unormale og at de dessuten bærer preg av et ønske om å skjule hvem som disponerte midlene. Mange av midlene lot seg heller ikke spore i løpet av etterforskningen og tiltalte har også innrømmet at han ikke ønsket at ØKOKRIM skulle beslaglegge midlene.

Foruten grov økonomisk utroskap og selvvasking ble tiltalte dømt for brudd på merverdiavgiftsloven, bokføringsloven og likningsloven. Han ble frifunnet for brudd på aksjeloven og et tilfelle av brudd på likningsloven. Dommen er anket og er derfor ikke rettskraftig.