Finanstilsynet Økokrim
Linje

Dømt for hvitvasking av 12,7 millioner kroner

ØKOKRIM 17.03.2011

Den tyske statsborgeren mottok og vekslet penger i en rekke transaksjoner fra februar 2005 til mai 2008.

Han erkjente å ha gjennomført transaksjonene, men mente at midlene ikke stammet fra kriminalitet og at han således ikke hadde gjort noe lovstridig. Opprinnelig hadde tyskeren forsøkt å drive bruktbilimport på egenhånd, men da dette gikk dårlig inngikk han etter egen forklaring kompaniskap med en albaner. Albaneren skal ha gitt ham penger slik at han kunne kjøpe biler i Tyskland og frakte dem til Norge.

Retten festet imidlertid ikke lit til denne forklaringen og viste blant annet til at den påståtte albaneren aldri er identifisert, at dokumentasjonen for bilforretningene som ble framlagt framstod som produsert i etterkant og at ingen av bilfirmaene han skal ha gjort forretninger med kan bekrefte å ha hatt kontakt med tyskeren. Det er heller ikke registrert bilimport eller firma på ham, og han har heller ikke oppgitt inntekter til skattemyndighetene. Retten bemerket videre at dersom det var reelle forretningstransaksjoner ville det være unødvendig å operere med kontanter og at han således må ha forstått at han bidro til å sikre midler fra kriminelle handlinger.

Oslo tingrett fant det skjerpende at det i denne saken dreiet seg om store beløp, at forholdene gikk over flere år og at han tidligere er dømt til fem års fengsel for konkurskriminalitet i Tyskland. Straffen ble satt til ubetinget fengsel i 3 år og 9 måneder.