Finanstilsynet Økokrim
Linje

Dømt for hvitvasking i Fortuna-saken

ØKOKRIM 22.03.2011

Oslo tingrett avsa 21. mars 2011 dom mot tre forretningsmenn som var tiltalt blant annet for grovt bedrageri, to tilfeller av grovt utroskap, hvitvasking/grovt heleri, flere regnskapsovertredelser og brudd på merverdiavgiftslovgivningen.

De tre tiltalte ble domfelt fullt ut i samsvar med tiltalen til seks års fengsel hvorav seks måneder ble gjort betinget. De ble videre domfelt til rettighetstap på fem år, samt at den ene tiltalte ble idømt erstatning til staten på ca. 16 millioner kroner.

Pengene som stammet fra bedrageriene ble hvitvasket gjennom overføringer direkte fra fornærmede til den tiltalte, den tiltaltes selskaper eller tiltaltes kones konti. Deler av utbyttet gikk også direkte fra fornærmede til betaling av tiltaltes gjeld, til de andre tiltalte i saken og deres kreditorer.

Oslo tingrett klarte ikke å fastslå størrelsen på heleriet/hvitvaskingen på grunn av sammenblanding av midler på et flertall konti og utilstrekkelig bokføring, men anslår det til å være minst 7,6 millioner kroner. Retten mener også at tiltalte i egenskap av å være statsautorisert revisor ”må ha vært innforstått med at bokføringen til dels har gjort etterprøvingen og sporbarheten av enkelte utbetalinger svært vanskelig, og dermed også disse utbetalingenes tilknytning til det grove bedrageriet mindre synlig.

Dommen er ikke rettskraftig.

ØKOKRIMs pressemelding i anledning saken kan leses her.