Finanstilsynet Økokrim
Linje

Eiendomsmegler idømt erstatningsansvar på 4,8 millioner

ØKOKRIM 11.05.2012

Dom fra erstatningssak i Follo tingrett fastslår at svake antihvitvaskingsrutiner bidro til erstatningsansvar. 

Eiendomsmeglerforetaket i Fredrikstad ble saksøkt av en bank på bakgrunn av en rekke lånebedragerier som foregikk i Fredrikstad i 2006 og 2007. Gjennom uriktige opplysninger gitt av kjøper eller selger av eiendommene ble banken forledet til å innvilge lån. Søksmålet gjaldt omsetning av tre eiendommer som megleren bistod ved.   

Saksøker mente at meglerforetaket kjente til, eller burde kjent til at kjøpesummene var fiktivt høye og skulle varslet banken om dette. Omstendigheter som raske gjensalg med meget høy prisstigning i løpet av kort tid, bruk av stråmenn, store kontantbeløp utenom megler og interesseblanding mellom kjøper og selger burde ha vekket mistanke om uriktige kjøpesummer. Saksøker mente også at megler ikke forholdt seg korrekt til hvitvaskingsloven, blant annet ved at det ikke var gitt nødvendig opplæring til ansatte og at megleren fortsatte å ta på seg oppdrag til tross for at det tidligere var sendt melding om mistenkelig transaksjon (MT-rapport) til ØKOKRIM.

Meglerforetaket mente på sin side at de ikke hadde noe annet ansvar enn å innestå for riktig tinglysning av bankens pantobligasjon og å gi riktige opplysninger til banken om eiendommene. Ettersom kjøper og selger allerede hadde gjort opp seg i mellom, mente de at meglers oppgave kun var å sette opp avtale samt foreta oppgjør. De bestred også at de forstod eller burde forstått at det ble oppgitt fiktive priser. Meglerforetaket mente at banken hadde gjort mangelfulle og grovt uaktsomme kredittvurderinger og at tapet deres oppstod som følge av bevisst kriminalitet og banken gjorde grovt uaktsomme kundevurderinger i forbindelse med disse transaksjonene.

I dommen understreker Follo tingrett at ”Låneinstitusjonene må kunne ha tillit til at en sentral rolleinnehaver i eiendomsomsetningen opptrer på forsvarlig vis også i forhold til de mer overordnede hensyn, som at megler ikke skal være med på ulovlige transaksjoner”. Retten mente at meglerne var både kvalifiserte og erfarne og ”[…] er for øvrig av den oppfatning at den utviste uaktsomhet var betydelig og den ble mer og mer påtakelig etter som antallet omsetninger steg”, og gir også uttrykk for at synspunktene som ble fremført i MT-rapporten viser at meglerne i alle fall fra tidspunktet for formidlingen av denne var bevisst uaktsomme.

Dommen er anket og således ikke rettskraftig.