Finanstilsynet Økokrim
Linje

Endring i hvitvaskingsrundskrivet - Posten Norge AS og muligheten til å bekrefte kopi av legitimasjon

Finanstilsynet 09.11.2009

Det fremgår av Kredittilsynets rundskriv 8/2009 ”hvitvaskingsrundskrivet” publisert 23. juni 2009 under punkt 2.9.1 ”Kopi av legitimasjon” hvem som ”kan bekrefte kopi” av legitimasjon.  ”Postkontorer som har en slik tjeneste” inngår i opplistingen i kulepunktet på s. 23 i papirutgaven av rundskrivet (s. 25 i internettutgaven av rundskrivet).

Kredittilsynet har etter at rundskrivet ble publisert, fått opplyst fra Posten Norge AS at postkontorer ikke har en slik enkeltstående tjeneste som omfatter bekreftelse av kopi av legitimasjon. Posten opplyser videre at tjenesten Personlig Utlevering Mottaksbevis (”PUM”) fortsatt tilbys. Denne tjenesten er en avtaletjeneste som tilbys banker og andre institusjoner underlagt hvitvaskingsregelverket. Informasjon om denne tjenesten er publisert på www.bring.no.

Posten Norge AS tilbyr også tjenesten "Kopiering for kunder" på postkontorer, men ikke i ”Post i butikk”.  Denne tjenesten innebærer ikke at gyldigheten til originaldokumentet (her legitimasjonen) vurderes av Posten, og tjenesten oppfyller ikke hvitvaskingsregelverkets krav. Det vises her til krav om "gyldig legitimasjon" i hvitvaskingsforskriftens § 7.

Kredittilsynets rundskriv 8/2009: Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering