Finanstilsynet Økokrim
Linje

Etterlevelse av nytt hvitvaskingsregelverk

Finanstilsynet 15.10.2010

Finanstilsynet gjennomførte i første halvår 2010 stedlige tilsyn i et utvalg finansinstitusjoner vedrørende etterlevelse av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven). Utvalget omfattet fire banker, fire finansieringsselskaper og to filialer av utenlandske banker. 

Finanstilsynets rapport fra tematilsynet viser at institusjonene i utvalget ikke i tilstrekkelig grad hadde iverksatt tiltak som sikrer etterlevelse av de nye bestemmelsene i hvitvaskingsloven.

Nyhet og rapport på Finanstilsynets nettsted