Finanstilsynet Økokrim
Linje

Etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket

Finanstilsynet 15.10.2007

Kredittilsynet gjennomførte i februar 2004 et stedlig tematilsyn i et utvalg av banker og finansieringsselskaper. Tilsynet var knyttet til oppfølgingen av hvitvaskingsregelverket og omfattet i alt seks banker og seks finansieringsselskaper. Undersøkelsen avdekket tildels betydelige forbedringsmuligheter i enkeltinstitusjoner.

Kredittilsynets generelle observasjoner fra undersøkelsen fremgår i vedlegg til dette brevet. På bakgrunn av omfanget av avdekkede mangler og svakheter, ber Kredittilsynet om at samtlige institusjoner som ikke var omfattet av undersøkelsen gjennomgår sine rutiner og vurderer sin praksis med hensyn til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Kredittilsynet viser for øvrig til Kredittilsynets hvitvaskingsrundskriv av 15. april 2004 (rundskriv 9/2004).

Med hilsen
Kredittilsynet