Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF - erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 17. – 19. oktober 2012

Finanstilsynet 05.11.2012

1. Offisiell erklæring

FATF understreker på nytt at man er særdeles bekymret over Irans mangel på å forholde seg til risikoen knyttet til finansiering av terrorisme med de trusler dette representerer for det internasjonale finanssystemet. Alle stater oppfordres til å anmode sine finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, iranske selskaper og finansinstitusjoner. Statene blir også oppfordret om å iverksette mottiltak for å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har sitt opphav i Iran.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Som for Iran oppfordres det derfor til å utvise spesiell aktsomhet ved forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og finansinstitusjoner og dessuten å iverksette mottiltak.

Samarbeidet med Cuba er styrket. Cuba oppfordres til å fortsette samarbeidet og  bl.a. utarbeide en handlingsplan for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Ytterligere 16 land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet. FATF påpeker at man må vurdere risikoen knyttet til  manglene i disse landene. Det gjelder Bolivia, Ecuador, Etiopia,  Indonesia, Jemen, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sao Tomé og Principe, Sri Lanka, Syria, Tanzania, Thailand, Tyrkia og Vietnam.

Spesielt for Tyrkias vedkommende viser FATF til vedvarende mangelfull gjennomføring av tiltak mot terrorfinansiering. Om Tyrkia ikke har gjennomført tilstrekkelige tiltak innen 22. februar 2013, vil landets medlemskap i FATF bli suspendert.

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til landene omtalt ovenfor har FATF identifisert 22 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjelder Afghanistan, Albania, Algerie,  Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei Darussalam, Filippinene, Ghana,  Kambodsja, Kirgisistan, Kuwait, Marokko, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua,  Sudan, Tadsjikistan,  Venezuela  og Zimbabwe. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen.  Ghana og Venezuela har kommet så langt i arbeidet at FATF vil gjennomføre et stedlig besøk i disse to landene for å få en nærmere bekreftelse på  at reformarbeidet er kommet  langt nok til  at det  vil kunne være mulig å stryke dem fra listen. På den annen side slår FATF fast at Nicaragua og Zimbabwe har kommet så kort at om ikke tilstrekkelige tiltak ikke er gjennomført før FATFs neste møte i februar 2013, så vil de bli omtalt i den offisielle erklæringen sammen med andre  land  hvor risikoen knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering anses høyere.

Trinidad og Tobago har derimot  gjort betydelige fremskritt og forbedret sitt regime mot hvitvasking og terrorfinansiering slik at FATF ikke lenger finner grunn til å overvåke dette landet på samme måte som de øvrige landene nevnt ovenfor.