Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 22.-24. juni 2011

Finanstilsynet 18.07.2011

1. Offisiell erklæring

FATF fremhever i sin offisielle erklæring av 24. juni 2011 Irans manglende oppfølging av tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. I sær pekes det på det siste området. Som det fremgår av erklæringen, anmodes finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med hensyn til transaksjoner og kundeforhold relatert til Iran og til iranske selskaper og finansinstitusjoner.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Som for Iran anmodes derfor finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme vedrørende forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og finansinstitusjoner.

FATF understreker også at Cuba ikke har engasjert seg i samarbeid med FATF og at landet har viktige svakheter vedrørende bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Ytterlige syv land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet. Disse landene er Bolivia, Etiopia, Kenya Myanmar, Sri Lanka, Syria og Tyrkia.

FATFs “Public Statement” 24. juni 2011

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til landene omtalt ovenfor har FATF identifisert 31 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjelder Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei Darussalam, Ecuador, Filippinene, Ghana,  Honduras, Indonesia, Jemen, Kambodsja, Marokko, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Sao Tomé og Principe, Sudan, Tadsjikistan, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, Trinidad og Tobago, Ukraina, Venezuela, Vietnam og Zimbabwe. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen. Ett av landene, Sao Tome og Principe, ligger imidlertid på etterskudd i forhold til sin fremlagte handlingsplan. Dersom landet ikke har gjennomført tilstrekkelige tiltak innen FATFs neste møte i oktober 2011, vil ytterligere tiltak bli vurdert fra FATFs side.

Hellas har på den annen side gjort betydelige fremskritt og forbedret sitt regime mot hvitvasking og terrorfinansiering slik at FATF ikke lenger finner grunn til å overvåke Hellas på samme måte som de øvrige landene nevnt ovenfor.

FATFs beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene går frem av dokumentet det er vist til nedenfor.

Improving global AML/CFT Compliance: On-going Process- 24. juni 2011