Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 23-25. februar 2011

Finanstilsynet 25.03.2011

1. Offisiell erklæring

FATF fremhever i sin offisielle erklæring av 25. februar 2011 Irans manglende oppfølging av tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. I sær pekes det på det siste området. Som det fremgår av erklæringen, anmodes finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med hensyn til transaksjoner og kundeforhold relatert til Iran og til iranske selskaper og finansinstitusjoner.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Som for Iran anmodes derfor finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme vedrørende forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og finansinstitusjoner.

FATFs “Public Statement” 25. februar 2011: 2

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Det er nå 31 øvrige land hvor FATF har slått fast at det er strategiske mangler vedrørende bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Disse jurisdiksjonene er ført opp på en separat liste. De skiller seg fra dem som er omtalt ovenfor ved at de alle har politisk forpliktet seg til å bedre situasjonen, og har utarbeidet aksjonsplaner for å få dette til. FATF vil fortsette å samarbeide med disse landene og oppfordrer alle til å gjennomføre aksjonsplanene hurtig og innenfor de angitte tidsrammer. For 11 av disse landene har imidlertid FATF påpekt forsinkelser i forhold til de annonserte handlingsplanene. Dette gjelder Angola, Bolivia, Etiopia, Kenya, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sri Lanka, Syria, Trinidad og Tobago, og Tyrkia. Dersom ikke tilstrekkelige tiltak er gjennomført innen neste møte i FATF i juni 2011, vil ytterligere tiltak overfor disse landene bli vurdert. De resterende 20 landene på listen er: Antigua og Barbuda, Bangladesh, Ecuador, Filippinene, Ghana, Hellas, Honduras, Indonesia, Jemen, Marokko, Pakistan, Paraguay, Sao Tomé og Principe, Sudan, Tanzania, Thailand, Turkmenistan, Ukraina, Venezuela og Vietnam.

"Improving global AML/CFT Compliance: On-going Process” 25. februar 2011