Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-erklæringer vedrørende diverse land - plenarmøte 27.- 28. oktober 2011

Finanstilsynet 03.11.2011

1. Offisiell erklæring

FATF fremhever med fornyet alvor at man er særdeles bekymret over Irans mangel på å forholde seg til risikoen knyttet til finansiering av terrorisme med de trusler dette representerer for det internasjonale finanssystemet. Alle stater oppfordres til å anmode sine finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, iranske selskaper og finansinstitusjoner. Statene ble også oppfordret om å iverksette tiltak for å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har sitt opphav i Iran.

FATF fremhevet også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Som for Iran oppfordres det derfor til å utvise spesiell aktsomhet ved forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og finansinstitusjoner og dessuten å iverksette tiltak for å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har sitt opphav i Nord-Korea.

FATF understreker på nytt at Cuba ikke har engasjert seg i samarbeid med FATF og at landet har viktige svakheter vedrørende bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Ytterligere ni land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet. Disse landene er Bolivia, Etiopia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Sao Tomé og Principe, Sri Lanka, Syria og Tyrkia.

FATFs ”Public Statement” av 28. oktober 2011

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til landene omtalt ovenfor har FATF identifisert 30 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjelder Algerie,  Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei Darussalam, Ecuador, Filippinene, Ghana, Honduras, Indonesia, Jemen, Kambodsja, Kirgisistan, Marokko, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Sudan, Tadsjikistan, Tanzania, Thailand, Trinidad og Tobago, Turkmenistan, Venezuela, Vietnam og Zimbabwe. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen. Fem av landene, Ghana, Indonesia, Pakistan, Tanzania og Thailand, ligger imidlertid på etterskudd i forhold til sine fremlagte handlingsplaner. Dersom landene ikke har gjennomført tilstrekkelige tiltak innen FATFs neste møte i februar 2012, vil ytterligere tiltak bli vurdert fra FATFs side.

Ukraina har på den annen side gjort betydelige fremskritt og forbedret sitt regime mot hvitvasking og terrorfinansiering slik at FATF ikke lenger finner grunn til å overvåke Ukraina på samme måte som de øvrige landene nevnt ovenfor.

FATFs beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene går frem av det dokumentet det er vist til nedenfor.

Improving global AML/CFT Complince: On-going Process - 28. oktober 2011