Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 12. - 14. februar 2014

Finanstilsynet 12.03.2014

1. Offisiell erklæring

FATF understreker på nytt at man er særdeles bekymret over Irans mangel på å
forholde seg til risikoen knyttet til finansiering av terrorisme med de trusler
dette representerer for det internasjonale finanssystemet. Alle medlemsstater
oppfordres til å anmode sine finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende
i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, iranske selskaper og
finansinstitusjoner. Statene blir også oppfordret til å iverksette mottiltak for
å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og
terrorfinansiering som har sitt opphav i Iran.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende
gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og
terrorfinansiering. Som for Iran oppfordres medlemsstatene til å iverksette
mottiltak og å anmode sine finansinstitusjoner til å være spesielt aktsomme ved
forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og
finansinstitusjoner.

Ytterligere 9 land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som
tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot
hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige
fremskritt i arbeidet. Det gjelder Algerie, Ecuador, Etiopia, Indonesia,
Jemen, Myanmar, Pakistan, Syria og Tyrkia. FATF anmoder om at risikoen knyttet
til disse landene tas i betraktning. I denne forbindelse vises det til
Hvitvaskingslovens § 15. Se også Finanstilsynets Veiledning om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering, Rundskriv 8/2009, 23.06.2009, avsnittene 2.11
og 2.11.1.

Kenya og Tanzania var tidligere omtalt i den offisielle erklæringen, men er
nå tatt ut av denne og flyttet til den andre listen omtalt nedenfor. Begge
landene har kommet så langt i å rette opp sine strategiske mangler at FATF vil
gjennomføre stedlige besøk for å få eventuelle bekreftelser på om det vil være
mulig å fjerne disse to landene også fra denne andre listen.

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til de 11landene omtalt i den offisielle erklæringen har FATF i en
annen liste identifisert 21 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot
hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjelder Afghanistan, Albania, Angola,
Argentina, Cuba, Irak, Kambodsja, Kenya, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Mongolia,
Namibia, Nepal, Nicaragua, Papua Ny-Guinea, Sudan, Tadsjikistan, Tanzania,
Uganda og Zimbabwe. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette
opp situasjonen.

Som omtalt ovenfor, har Kenya og Tanzania kommet så langt i arbeidet med å
rette opp strategiske mangler at FATF vil gjennomføre stedlige besøk for å
vurdere om det ikke lenger vil være grunn til å overvåke disse landene på samme
måte som de andre på listen. Det samme er tilfellet for Kirgisistan og
Mongolia. Afghanistan og Kambodsja har på den annen side ikke fulgt opp sine
handlingsplaner i tilstrekkelig grad. Om ikke klare fremskritt er gjort innen
FATFs neste møte i juni 2014, vil disse landene bli flyttet til den offisielle
erklæringen sammen med land hvor risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering
anses å være høy.

I Nepals tilfelle ble et besøk gjennomført før FATFs februarmøte. FATF
uttrykte seg positivt om de tiltak som var vedtatt, men i påvente av
ikrafttredelse av permanente tiltak står Nepal fremdeles på listen.

Etter at besøk var blitt gjennomført i henholdsvis Antigua og Barbuda,
Bangladesh og Vietnam, ble det bekreftet at disse landene hadde kommet så langt
i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering at FATF besluttet å stryke dem
fra listen.

FATFs beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene som nå er
listeført, går frem av det dokumentet det er vist til nedenfor. Det bes om at
denne informasjonen tas i betraktning.