Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 15. – 17. februar 2012

Finanstilsynet 01.03.2012

1. Offisiell erklæring

FATF fremhever på nytt at man er særdeles bekymret over Irans mangel på å forholde seg til risikoen knyttet til finansiering av terrorisme med de trusler dette representerer for det internasjonale finanssystemet. Alle stater oppfordres til å anmode sine finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, iranske selskaper og finansinstitusjoner. Statene ble også oppfordret om å iverksette mottiltak for å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har sitt opphav i Iran.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Som for Iran oppfordres det derfor til å utvise spesiell aktsomhet ved forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og finansinstitusjoner og dessuten å iverksette mottiltak.

FATF understreker på nytt at Cuba ikke har engasjert seg direkte i samarbeid med FATF og at landet har viktige svakheter vedrørende bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

Ytterligere 14 land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet. Disse landene er Bolivia, Etiopia, Ghana, Indonesia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sao Tomé og Principe, Sri Lanka, Syria, Tanzania, Thailand og Tyrkia.

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til landene omtalt ovenfor har FATF identifisert 23 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjelder Algerie,  Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei Darussalam, Ecuador, Filippinene, Jemen, Kambodsja, Kirgisistan, Marokko, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua,  Sudan, Tadsjikistan,  Trinidad og Tobago, Turkmenistan, Venezuela, Vietnam og Zimbabwe. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen. Fire av landene, Ecuador, Filippinene, Jemen og Vietnam, ligger imidlertid på etterskudd i forhold til sine fremlagte handlingsplaner. Dersom landene ikke har gjennomført tilstrekkelige tiltak innen FATFs neste møte i juni 2012, vil ytterligere tiltak bli vurdert fra FATFs side.

Honduras og Paraguay har på den annen side gjort betydelige fremskritt og forbedret sine regimer mot hvitvasking og terrorfinansiering slik at FATF ikke lenger finner grunn til å overvåke disse to landene på samme måte som de øvrige landene nevnt ovenfor.
 
FATFs beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene går frem av det dokumentet det er vist til nedenfor.