Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 16. – 18. oktober 2013

16.12.2013

1.       Offisiell erklæring

FATF understreker på nytt at man er særdeles bekymret over Irans mangel på å forholde seg til risikoen knyttet til finansiering av terrorisme med de trusler dette representerer for det internasjonale finanssystemet. Alle medlemsstater oppfordres til å anmode sine finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, iranske selskaper og finansinstitusjoner. Statene blir også oppfordret til å iverksette mottiltak for å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har sitt opphav i Iran.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Som for Iran oppfordres medlemsstatene til å iverksette mottiltak og å anmode sine finansinstitusjoner til å være spesielt aktsomme ved forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og finansinstitusjoner. 

Ytterligere 11 land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet.  Det gjelder Algerie, Ecuador, Etiopia,  Indonesia, Jemen, Kenya, Myanmar, Pakistan, Syria, Tanzania og  Tyrkia. FATF anmoder om at  risikoen knyttet til disse landene tas i betraktning. I denne forbindelse vises det til Hvitvaskingslovens § 15. Se også Finanstilsynets Veiledning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, Rundskriv 8/2009, 23.06.2009, avsnittene 2.11 og 2.11.1.

Vietnam var tidligere omtalt i den offisielle erklæringen, men er nå tatt ut av denne og flyttet til den andre listen omtalt nedenfor. Vietnam har kommet så langt i å rette opp sine strategiske mangler at FATF vil gjennomføre et stedlig besøk for å få en eventuell bekreftelse på om det vil være mulig å fjerne landet også fra denne andre listen. São Tomé og Principe var tidligere omtalt i den offisielle erklæringen. Selv om landet fremdeles har betydelige mangler i sitt regime mot hvitvasking og terrorfinansiering, har finanssektorens begrensede omfang gjort at landet er strøket fra listen samtidig som den regionale FATF-lignende organisasjonen for Vest-Afrika, GIABA ( Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’ouest) vil samarbeide med São Tomé og Principe med sikte på å bedre situasjonen.

 

2.       Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til landene omtalt ovenfor har FATF identifisert 20 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjelder Afghanistan, Albania, Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Bangladesh, Cuba, Irak,  Kambodsja, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Sudan, Tadsjikistan, Vietnam og Zimbabwe. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen.  

Som omtalt ovenfor, har Vietnam kommet så langt i arbeidet med å rette opp strategiske mangler at FATF vil gjennomføre et stedlig besøk for å vurdere om det ikke lenger vil være grunn til å overvåke dette landet på samme måte som de andre på listen.  Det samme er tilfellet for Antigua og Barbuda, Bangladesh og Nepal. Mongolia har på den annen side ikke fulgt opp sine handlingsplaner i tilstrekkelig grad. Om ikke klare fremskritt er gjort innen FATFs neste møte i februar 2014, vil dette landet bli flyttet til den offisielle erklæringen sammen med land hvor risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering anses å være høy. 

Etter at stedlige besøk var blitt gjennomført i henholdsvis Marokko og Nigeria, ble det bekreftet at alle disse landene hadde kommet så langt i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering at FATF besluttet å stryke dem fra listen. 
FATFs beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene som nå er listeført,  går frem av det dokumentet det er vist til nedenfor. Det bes om at denne informasjonen tas i betraktning.