Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 19. – 21. juni 2013

Finanstilsynet 19.08.2013

1. Offisiell erklæring

FATF understreker på nytt at man er særdeles bekymret over Irans mangel på å
forholde seg til risikoen knyttet til finansiering av terrorisme med de trusler
dette representerer for det internasjonale finanssystemet. Alle stater
oppfordres til å anmode sine finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende
i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, iranske selskaper og
finansinstitusjoner. Statene blir også oppfordret til å iverksette mottiltak for
å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og
terrorfinansiering som har sitt opphav i Iran.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende
gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og
terrorfinansiering. Som for Iran oppfordres det derfor til å utvise spesiell
aktsomhet ved forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper
og finansinstitusjoner og dessuten å iverksette mottiltak.

Ytterligere 12 land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som
tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot
hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige
fremskritt i arbeidet. FATF fremhever at man må vurdere risikoen knyttet til
manglene i disse landene. Det gjelder Ecuador, Etiopia, Indonesia, Jemen, Kenya,
Myanmar, Pakistan, Sao Tomé og Principe, Syria, Tanzania, Tyrkia og
Vietnam.

Nigeria var tidligere omtalt i den offisielle erklæringen, men er nå tatt ut
av denne og flyttet til den andre listen omtalt nedenfor. Nigeria har dessuten
kommet så langt i å rette opp sine strategiske mangler at FATF vil gjennomføre
et stedlig besøk for å få en eventuell bekreftelse på om det vil være mulig å
fjerne landet også fra denne andre listen. For Ecuador understrekes det derimot
at landet ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet mot hvitvasking og
terrorfinansiering. Om ikke tilstrekkelige tiltak er gjennomført før FATFs neste
møte i oktober 2013, vil FATF anbefale medlemsstatene om å gjennomføre mottiltak
overfor Ecuador.

FATF Public Statement - 21 June 2013

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til landene omtalt ovenfor har FATF identifisert 21 øvrige land med
strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette
gjelder Afghanistan, Albania, Algerie, Angola, Antigua og Barbuda, Argentina,
Bangladesh, Cuba, Kambodsja, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Marokko, Mongolia,
Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Sudan, Tadsjikistan og Zimbabwe. Alle disse
landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen.

Som omtalt ovenfor, har Nigeria kommet så langt i arbeidet med å rette opp
strategiske mangler at FATF vil gjennomføre et stedlig besøk for å vurdere om
det ikke lenger vil være grunn til å overvåke dette landet på samme måte som de
andre på listen. Det samme er tilfellet for Marokko. Algerie og Antigua og
Barbuda har på den annen side ikke fulgt opp sine handlingsplaner i
tilstrekkelig grad. Om ikke klare fremskritt er gjort innen FATFs neste møte i
oktober 2013, vil disse landene bli flyttet til den offisielle erklæringen
sammen med land hvor risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering anses å være
høy.

Etter at stedlige besøk var blitt gjennomført i henholdsvis Bolivia, Brunei
Darussalam, Filippinene, Sri Lanka og Thailand, ble det bekreftet at alle disse
landene hadde kommet så langt i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering
at FATF besluttet å stryke dem fra listen.

FATFs beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene går frem
av det dokumentet det er vist til nedenfor.

Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process - 21 June 2013