Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 20. – 22. februar 2013

Finanstilsynet 12.03.2013

1. Offisiell erklæring

FATF understreker på nytt at man er særdeles bekymret over Irans mangel på å forholde seg til risikoen knyttet til finansiering av terrorisme med de trusler dette representerer for det internasjonale finanssystemet. Alle stater oppfordres til å anmode sine finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, iranske selskaper og finansinstitusjoner. Statene blir også oppfordret om å iverksette mottiltak for å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har sitt opphav i Iran.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Som for Iran oppfordres det derfor til å utvise spesiell aktsomhet ved forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og finansinstitusjoner og dessuten å iverksette mottiltak.

Ytterligere 13 land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet. FATF fremhever at man må vurdere risikoen knyttet til  manglene i disse landene. Det gjelder Ecuador, Etiopia,  Indonesia, Jemen, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sao Tomé og Principe, Syria, Tanzania,  Tyrkia og Vietnam.

I FATFs møte i oktober 2012 ble det vedtatt å suspendere Tyrkias medlemskap i FATF om landet ikke hadde gjennomført tilstrekkelige tiltak mot terrorfinansiering innen FATFs neste møte i februar 2013. Siden Tyrkia hadde innført en ny lov mot terrorfinansiering i begynnelsen av februar, vedtok FATF at Tyrkias medlemskap ikke skulle suspenderes. Gjenstående mangler i regelverket gjør imidlertid at Tyrkia fremdeles er inkludert i den offisielle erklæringen.

Bolivia, Sri Lanka, Thailand og Cuba var tidligere omtalt i den offisielle erklæringen. Disse landene er nå tatt ut av denne og flyttet til den andre listen omtalt nedenfor.


2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til landene omtalt ovenfor har FATF identifisert 24 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjelder Afghanistan, Albania, Algerie,  Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brunei Darussalam ,Cuba, Filippinene,  Kambodsja, Kirgisistan, Kuwait, Marokko, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Sri Lanka, Sudan, Tadsjikistan, Thailand og Zimbabwe. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen.  Bolivia, Brunei Darussalam, Filippinene, Sri Lanka og Thailand har kommet så langt i arbeidet at FATF vil gjennomføre et stedlig besøk i disse landene for å få en nærmere bekreftelse på at reformarbeidet er kommet så langt at det i tilfelle vil være mulig å stryke dem fra listen. På den annen side slår FATF fast at om Marokko og Tadsjikistan ikke har gjennomført tilstrekkelige tiltak innen FATFs neste møte i juni 2013, så vil de bli omtalt i den offisielle erklæringen sammen med andre land hvor risikoen knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering anses høyere.

Samarbeidet med Cuba er styrket ved at man i fellesskap har utarbeidet en handlingsplan for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Ghana og Venezuela har gjort betydelige fremskritt og forbedret sine regimer mot hvitvasking og terrorfinansiering slik at FATF ikke lenger finner grunn til å overvåke disse landene på samme måte som de øvrige landene nevnt ovenfor.

FATFs beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene går frem av det dokumentet det er vist til nedenfor.