Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 20. – 22. juni 2012

Finanstilsynet 29.06.2012

1. Offisiell erklæring

FATF fremhever på nytt at man er særdeles bekymret over Irans mangel på å forholde seg til risikoen knyttet til finansiering av terrorisme med de trusler dette representerer for det internasjonale finanssystemet. Alle stater oppfordres til å anmode sine finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, iranske selskaper og finansinstitusjoner. Statene blir også oppfordret om å iverksette mottiltak for å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har sitt opphav i Iran.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Som for Iran oppfordres det derfor til å utvise spesiell aktsomhet ved forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og finansinstitusjoner og dessuten å iverksette mottiltak.

Til forskjell fra tidligere har Cuba nå tatt offisiell kontakt med FATF. Cuba oppfordres til å utarbeide en handlingsplan for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering og å fortsette samarbeidet med FATF.

Ytterligere 17 land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet. Disse landene er Bolivia, Ecuador, Etiopia, Ghana, Indonesia, Jemen, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sao Tomé og Principe, Sri Lanka, Syria, Tanzania, Thailand, Tyrkia og Vietnam. Spesielt for Kenya, Myanmar og Tyrkia påpeker FATF at man vil anbefale medlemslandene om å iverksette mottiltak dersom situasjonen ikke er klart forbedret innen oktober 2012.

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til landene omtalt ovenfor har FATF identifisert 22 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjelder Afghanistan, Albania, Algerie,  Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei Darussalam, Filippinene, Kambodsja, Kirgisistan, Kuwait, Marokko, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua,  Sudan, Tadsjikistan,  Trinidad og Tobago,  Venezuela  og Zimbabwe. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen.

Turkmenistan har på den annen side gjort betydelige fremskritt og forbedret sitt regime mot hvitvasking og terrorfinansiering slik at FATF ikke lenger finner grunn til å overvåke dette landet på samme måte som de øvrige landene nevnt ovenfor.

FATFs beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene går frem av det dokumentet det er vist til nedenfor.