Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-erklæringer vedrørende diverse land – plenarmøte 25. – 27. juni 2014

Finanstilsynet 10.09.2014

1. Offisiell erklæring

FATF understreker på nytt at man er særdeles bekymret over Irans mangel på å forholde seg til risikoen knyttet til finansiering av terrorisme med de trusler dette representerer for det internasjonale finanssystemet. Alle medlemsstater oppfordres til å anmode sine finansinstitusjoner om å være spesielt aktpågivende i tilknytning til forretningsforbindelser med Iran, iranske selskaper og finansinstitusjoner. Statene blir også oppfordret til å iverksette mottiltak for å beskytte sine finanssektorer mot risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering som har sitt opphav i Iran.

FATF fremhever også Den demokratiske folkerepublikken Koreas manglende gjennomføring av sentrale tiltak for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Som for Iran oppfordres medlemsstatene til å iverksette mottiltak og å anmode sine finansinstitusjoner til å være spesielt aktsomme ved forretningsforbindelser med Nord-Korea og nordkoreanske selskaper og finansinstitusjoner.

Ytterligere 4 land er omtalt i den offisielle erklæringen. Dette er land som tidligere har forpliktet seg til å rette opp strategiske mangler i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, men som ikke har gjort tilstrekkelige fremskritt i arbeidet.  Det gjelder Algerie, Ecuador, Indonesia, og Myanmar. FATF anmoder om at  risikoen knyttet til disse landene tas i betraktning. I denne forbindelse vises det til Hvitvaskingslovens § 15. Se også Finanstilsynets Veiledning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, Rundskriv 8/2009, 23.06.2009, avsnittene 2.11 og 2.11.1.

Etiopia, Pakistan, Syria, Tyrkia og Jemen var tidligere omtalt i den offisielle erklæringen, men er nå tatt ut av denne og flyttet til den andre listen omtalt nedenfor. Dette er en følge av at disse landene har kommet langt i å rette opp sine strategiske mangler ihht. handlingsplaner avtalt med FATF.

2. Pågående global prosess for å bedre gjennomføringen av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I tillegg til de 6 landene omtalt i den offisielle erklæringen har FATF i en annen liste («Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process») identifisert 22 øvrige land med strategiske mangler i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gjelder Afghanistan, Albania, Angola, Argentina, Cuba, Etiopia, Irak,  Jemen, Kambodsja, Kuwait, Laos, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Panama, Papua Ny-Guinea, Sudan, Syria, Tadsjikistan, Tyrkia, Uganda og Zimbabwe. Alle disse landene har lagt frem handlingsplaner for å rette opp situasjonen. 

Kenya, Kirgisistan, Mongolia, Nepal og Tanzania kommet så langt i arbeidet med å rette opp strategiske mangler at FATF har besluttet det ikke lenger vil være grunn til å overvåke disse landene.

FATFs beskrivelse og vurdering av situasjonen i de enkelte landene som nå er listeført,  går frem av det dokumentet det er vist til nedenfor. Det bes om at denne informasjonen tas i betraktning.