Finanstilsynet Økokrim
Linje

Forlengelse av båndlegging av midler vedrørende Abdul Hakim Sanchez Hammer f. 20. oktober 1991

Finanstilsynet og ØKOKRIM 19.12.2014

Slutning i Oslo tingretts kjennelse av 15. desember 2014 om opprettholdelse av Sjef PSTs beslutning om båndlegging av formuesgoder med hjemmel i straffeprosessloven § 202d jf. § 202e.

"Alle formuesgoder tilhørende Abdul Hakim Sanchez Hammer, født 20. oktober 1991, herunder nåværende og fremtidige bankkonti i nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner, båndlegges inntil annet bestemmes av Politiets sikkerhetstjeneste eller retten, men ikke utover 9. februar 2015.
 
Båndleggelsen omfatter ikke formuesgoder som er nødvendige til underhold av Hammer eller noen han forsørger, jf straffeprosessloven § 202 d annet ledd."