Finanstilsynet Økokrim
Linje

Forskrift om sanksjoner mot Libya

Finanstilsynet 22.03.2011

 
I statsråd 11. mars 2011 ble det vedtatt forskrift om sanksjoner mot Libya, jf. Sikkerhetsrådets resolusjon 1970 (2011) og EUs rådsbeslutning 2011/137/FUSP. 

 

Utenriksdepartementet fastsatte 11. mars 2011 “Forskrift om sanksjoner mot Libya”. Forskriften gjennomfører bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd i norsk rett. Forskriftens § 2 første og annet ledd fastsetter en frysforpliktelse, og et forbud mot å stille midler, aktiva eller økonomiske ressurser tilgjengelig for navngitte personer som følger av vedlegg 1 til forskriften.

 

Forskriften omfatter også midler som “indirekte” tilhører eller kontrolleres av de nevnte personer. Finanstilsynet legger til grunn at foretak underlagt hvitvaskingsregelverket har oppfylt sine plikter når det gjelder å identifisere “indirekte” eie eller kontroll dersom de har etterlevd hvitvaskingslovens regulering av “reelle rettighetshavere”, jf. §§ 2 nr. 3, § 8 siste ledd og § 7 nr. 3. Finanstilsynet forventer at Utenriksdepartementet kommer med utfyllende lister når det gjelder slikt indirekte eie.   

 

Den som fryser et formuesgode, skal i henhold til forskriftens § 1 første ledd annet punktum straks underrette Utenriksdepartementet, Seksjon for humanitær- og strafferett, om dette. Utenriksdepartementet har forvaltningsansvaret for forskriften og kan gi ytterligere veiledning.

Pressemelding 11. mars 2011 på Utenriksdepartementets nettsted

Kunngjøring på Lovdata, 11.03.2011

Forskrift om sanksjoner mot Libya (FOR-2011-03-11-265)


Finanstilsynet minner institusjonene også om å vurdere slike transaksjoner og kundeforhold i relasjon til hvitvaskingsloven §§ 15 “Forsterkede kontrolltiltak”, 17 “Undersøkelsesplikt” og 18 “Rapporteringsplikt”.

Videre fastsetter forskriftens § 1 annet ledd et forbud mot “finansiering eller annen bistand i forbindelse med militære aktiviteter”.

Finanstilsynet har laget en generell veiledning om frysforpliktelser.
Se veiledning vedrørende frysforpliktelser relatert til terrorisme.