Finanstilsynet Økokrim
Linje

Forventet ikrafttredelse av ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrifter

Finanstilsynet 11.02.2009

Brev sendt fra Finansdepartementet til Kredittilsynet 11. februar 2009.

 

- Forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) er nå behandlet i Odelstinget, jf. Besl.O. nr. 56 (2008-2009). På grunn av internasjonale forpliktelser er det fra Finansdepartementets side ønskelig at loven trer i kraft så raskt som mulig. Ut fra de rapporteringspliktiges behov for tid til å tilpasse seg lovens regler mener Finansdepartementet at ikrafttredelse likevel bør utsettes noe...

Les hele brevet på Finansdepartementets nettside