Finanstilsynet Økokrim
Linje

Frifunnet for terrorfinansiering

Finanstilsynet 06.12.2010

En norsksomalisk mann er frifunnet for terrorfinansiering, men dømt til bot på 10 000 kroner for brudd på FNs våpenembargo til Somalia.

Oslo tingrett har 6. desember 2010 avsagt dom i den såkalte ”terrorfinansieringssaken”. Her var en norsk somalier tiltalt for overføring av penger til gruppen al-Shabaab i Somalia i perioden august 2007 - februar 2008. Retten fant det bevist at det i denne perioden foregikk en intern væpnet konflikt i Somalia som reguleres av Genève-konvensjonene. Da kommer bare i begrenset grad de norske terrorbestemmelsene til anvendelse.

Retten fant at al-Shabaab i dag må kunne kalles en terrororganisasjon. Den fant det imidlertid usikkert om gruppen klart var å anse som terrororganisasjon i den perioden tiltalte skal ha overført penger. Gruppen ble listeført som terrororganisasjon av FN den 12. april 2010. Da al-Shabaab først ble listeført etter tiltaleperioden, måtte tiltalte frifinnes.

Det heter i dommen:

Uansett hvorledes telefonsamtalene – enkeltvis eller samlet sett – kan forstås, finner retten ikke bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte støttet terror begått av al-Shabaab. Riktignok mener retten at tiltalte var velinformert om krigens gang og de mange angrep som ble offentliggjort på bl.a. almujaahid.com, men retten har ikke av den grunn sikkerhet ut over enhver rimelig tvil om at tiltalte var kjent med eventuelle foretatte og fremtidige terrorhandlinger (bevisst angrep mot sivile) og støttet slike angrep.

Lenke til dommen og nyhet på Oslo tingretts nettsider

DOMMEN ER IKKE RETTSKRAFTIG.