Finanstilsynet Økokrim
Linje

Hvitvasking eller tilgrising av penger?

ØKOKRIM 02.09.2011

Det svenske Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har publisert en rapport som evaluerer og kritiserer det svenske hvitvaskingsregimet. 

Rapporten viser til at bare én prosent av de rapporteringspliktige faktisk rapporterer og at det i en del bransjer ikke rapporteres overhode. Forfatterne mener dette kan skyldes at det er uklare definisjoner av hva som skal rapporteres.

 

Begrepet ”penningtvätt” (hvitvasking på norsk) får noe av skylden. Utrederne mener ordet er forvirrende fordi hvitvasking innbærer å gjøre kriminelle penger lovlige, noe som gjerne anses å være kompliserte transaksjoner. I praksis utgjør imidlertid rene hvitvaskingstransaksjoner kun et fåtall av alle mistenkelige transaksjoner. Man ser også tilfeller av at legitime penger gjøres om til feks svart avlønning, noe som blir det motsatte av den tradisjonelle forståelsen av hvitvasking. Når det er slik at alle mistenkelige transaksjoner skal rapporteres foreslår derfor BRÅ at begrepet hvitvasking byttes ut med pengeflytting (”penningförflyttning” på svensk) for å tydeliggjøre problematikken.

 

BRÅ er også av den oppfatning at den svenske hvitvaskingsbasen ikke utnyttes optimalt og at Finanspolisen ikke er godt nok innrettet for å betjene andre kriminalitetsbekjempende etater. De peker blant annet på at det er kapasitetsproblemer innen Finanspolisen og at silingen av saker skjer på bakgrunn av deres prioriteringer snarere enn mottakernes. Dette kan resultere i at mange av sakene som jobbes fram av Finanspolisen havner i et limbo fordi mottaker ikke  jobber mot samme klientell. BRÅ mener derfor at det bør opprettes en felles finansiell etterretningstjeneste for alle organer som jobber med bekjempelse av økonomisk kriminalitet og at hvitvaskingsbasen gjøres direkte tilgjengelig for dem.