Finanstilsynet Økokrim
Linje

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Finanstilsynet 11.02.2009

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven. 

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. har eksistert siden 1995, og medlemmene er nå oppnevnt av Kongen med hjemmel i lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger § 14.  Bestemmelsene i hvitvaskingsloven utfylles av forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

 

Les mer om Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. på Finansdepartementets nettside.