Finanstilsynet Økokrim
Linje

Melding om forlengelse av båndlegging av formuesgoder - strpl 202d - Abdul Sanchez Hammer f. 20.10.1991

ØKOKRIM 10.02.2015

Oslo tingrett har i kjennelse av 6. februar 2015 om opprettholdelse av Sjef PSTs beslutning om båndlegging av formuesgoder med hjemmel i straffeprosessloven § 202d jf. § 202e.

"Alle formuesgoder tilhørende Abdul Sanchez Hammer (alias Torleif Angel Sanchez Hammer), født 20 oktober 1991, herunder nåværende og fremtidige bankkonti i nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner, båndlegges inntil annet bestemmes av Politiets sikkerhetstjeneste eller retten, men ikke utover 3 april 2015.

Båndleggelsen omfatter ikke formuesgoder som er nødvendige til underhold av Sanchez Hammer eller noen han forsørger, jf straffeprosessloven § 202 d annet ledd."