Finanstilsynet Økokrim
Linje

Melding om forlengelse av båndlegging av formuesgoder - strpl 202d - Bastian Alexis Vasques, f. 9.4. 1990

ØKOKRIM 16.03.2015

Oslo tingrett har i kjennelse av 12. mars 2015 om forlengelse av båndlegging av formuesgoder med hjemmel i straffeprosessloven § 202d jf. § 202e besluttet følgende:

"Alle formuesgoder tilhørende Bastian Alexis Vasques, født 9 april 1990, herunder nåværende og fremtidige bankkonti i nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner, båndlegges inntil annet bestemmes av Politiets sikkerhetstjeneste eller retten, men ikke utover 7. mai 2015.

Båndleggelsen omfatter ikke formuesgoder som er nødvendige til underhold av Vasques eller noen han forsørger, jf straffeprosessloven § 202 d annet ledd."

I tillegg bes eventuelle finansinstitusjoner som avdekker og båndlegger midler tilhørende Vasquez om å varsle PST. Båndlegging har både den funksjon at det sikrer midler til beslag samtidig som det gir PST en viktig varsling om Vasquez sine bevegelser.