Finanstilsynet Økokrim
Linje

Melding om forlengelse av båndlegging av formuesgoder - strpl 202d -Abdul Sanchez Hammer f. 20.10.1991

17.04.2015

Oslo tingrett har i kjennelse av 10. april 2015 om forlengelse av båndlegging av formuesgoder med hjemmel i straffeprosessloven § 202d jf. § 202e besluttet følgende:

"Alle formuesgoder Abdul Sanchez Hammer (alias Torleif Angel Sanchez Hammer), født 20 oktober 1991, herunder nåværende og fremtidige bankkonti i nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner, båndlegges inntil annet bestemmes av Politiets sikkerhetstjeneste eller retten, men ikke utover 29. mai 2015.

Båndleggelsen omfatter ikke formuesgoder som er nødvendige til underhold av Hammer eller noen han forsørger, jf straffeprosessloven § 202 d annet ledd."

I tillegg bes eventuelle finansinstitusjoner som avdekker og båndlegger midler tilhørende Vasquez om å varsle PST ved undertegnede. Båndlegging har både den funksjon at det sikrer midler til beslag samtidig som det gir PST en viktig varsling om Vasquez sine bevegelser.