Finanstilsynet Økokrim
Linje

Melding om forlengelse av båndlegging av formuesgoder - strpl 202d -Abdul Sanchez Hammer f. 20.10.1991

02.06.2015

Oslo tingrett har den 2. juni rettet kjennelse av 29. mai 2015 om forlengelse av båndlegging av formuesgoder med hjemmel i straffeprosessloven § 202d jf. § 202e. Kjennelsens slutning lyder nå:

"Alle formuesgoder tilhørende Abdul Sanchez Hammer (alias Torleif Angel Sanchez Hammer), født 20 oktober 1991, herunder nåværende og fremtidige bankkonti i nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner, båndlegges inntil annet bestemmes av Politiets sikkerhetstjeneste eller retten, men ikke utover 24. juli 2015.

Båndleggelsen omfatter ikke formuesgoder som er nødvendige til underhold av Hammer eller noen han forsørger, jf straffeprosessloven § 202 d annet ledd."

I tillegg bes eventuelle finansinstitusjoner som avdekker og båndlegger midler tilhørende Hammer om å varsle PST. Båndlegging har både den funksjon at det sikrer midler til beslag samtidig som det gir PST en viktig varsling om Hammer sine bevegelser.