Finanstilsynet Økokrim
Linje

Money Laundering Using New Payment Methods – ny rapport

ØKOKRIM 25.01.2011


FATF har utarbeidet en ny rapport som tar for seg hvitvasking gjennom nye betalingsmetoder.

Med nye betalingsmetoder menes blant annet forhåndsbetalte kredittkort, betalingstjenester på internett og betaling med mobiltelefon. Den følger opp FATFs typologirapport fra 2006 som behandlet samme tema. I mellomtiden har transaksjonsvolumet gjennom nye betalingsmetoder økt betydelig, derfor kan man også anta at antallet hvitvaskingshandlinger med slike metoder har økt.

Rapporten sammenlikner det som ble beskrevet som ”potensiell risiko” i 2006 med det man anså som ”faktisk risiko” i 2010 etter flere års erfaring med disse produktene. For øvrig beskrives forskjellige indikatorer på mistenkelige transaksjoner. Man håper at indikatorene kan hjelpe både tilbyderne av disse tjenestene og andre finansinstitusjoner med å avdekke forsøk på hvitvasking og terrorfinansiering. Rapporten tar også for seg de lovmessige utfordringene knyttet til slike produkter, særlig fordi regelregimene internasjonalt er lite harmonisert.