Finanstilsynet Økokrim
Linje

Nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

Finanstilsynet og ØKOKRIM 18.03.2014

Norge har for første gang utarbeidet en nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering. En arbeidsgruppe med medlemmer fra Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Finanstilsynet, Politidirektoratet, ØKOKRIM og PST står bak arbeidet.

Risikovurderingen synliggjør hvilke trusler som foreligger innen hvitvasking og terrorfinansiering og hvor det er forbedringspotensial (sårbarheter) i det norske antihvitvaskingsregimet.

Rapporten identifiserer blant annet en lite helhetlig tilnærming til bekjempelse av hvitvasking i den norske strafferettskjeden, at rapporteringen av mistenkelige transaksjoner er kvalitativt svak og at det trolig også er en underrapportering fra alle kategorier rapporteringspliktige. Det vises også til at tjenester som pengeoverføring og hawala utgjør særlig risiko for misbruk til hvitvasking og terrorfinansiering. Det påpekes også at bruk av profesjonelle hjelpere i hvitvaskingshandlinger utgjør en risiko siden slike tjenester kan brukes for å dekke til både reelle rettighetshavere og pengestrømmers faktiske formål.

Risikovurderingen kan lastes ned her, Justis- og beredskapsdepartementets pressemelding i anledning offentliggjøringen kan leses her