Finanstilsynet Økokrim
Linje

Ny FATF-rapport – Money Laundering using Trusts and Company Service Providers

ØKOKRIM 02.02.2011

Forskning viser at truster og tilbydere av virksomhetstjenester misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. FATF peker ut tre hovedutfordringer for sektoren og myndighetene. 

Tilbydere av virksomhetstjenester og truster er viktige aktører i verdensøkonomien gjennom å være mellomaktører mellom finansinstitusjoner og deres kunder. For mange av klientene er slike tjenester avgjørende, og dette påvirker igjen deres transaksjonsmønster. Forskning viser imidlertid at truster og tilbydere av virksomhetstjenester også misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering. Målene for FATF-rapporten er å kartlegge hvilken rolle trustene og tilbyderne av virksomhetstjenester spiller i forhold til avdekking, forebygging og iretteføring av hvitvasking og terrorfinansiering, hvor effektive FATFs 40+9 anbefalinger er for sektoren og hvilket behov det er for mer utførlige og enhetlige internasjonale juridiske standarder på feltet.

FATF peker ut tre aspekter ved slike tjenester som gjør dem sårbare for misbruk. Noen land har svake regimer innen bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, noe som kan påvirke i retning av uansvarlig bruk av slike tjenester. Et andre aspekt er at tilbydere med viten og vilje tilbyr slike tjenester også til kriminelle.  En tredje faktor FATF peker ut som kritisk er at mange av dem som tilbyr slike tjenester ikke har tilstrekkelig kjennskap og forståelse av kunden og slik kan legge til rette for lovbrudd.