Finanstilsynet Økokrim
Linje

Ny bok - Hvitvasking: fenomenet, regelverket, nye strategier

ØKOKRIM 12.09.2012

Boken tar for seg fire hovedtemaer knyttet til hvitvasking. Forfatter er førsteamanuensis Jon Petter Rui ved Universitetet i Tromsø.

Det første temaet er en undersøkelse av selve fenomenet hvitvasking. Leseren tas med gjennom en historie hvor både tradisjonelle og nye modus operandi innen hvitvasking presenteres og kommenteres. Bokens andre hovedtema er en analyse og vurdering av reglene som kriminaliserer hvitvasking. Sentrale funn her er at straffansvaret er både vidtrekkende og uklart, og at straffebestemmelsene på flere punkter må tolkes innskrenkende.

Tredje del inneholder en grundig analyse og vurdering av hvitvaskingslovens regler. Loven pålegger en rekke private aktører å registrere og overvåke egne kunder. Ved mistanke om hvitvasking gjelder en straffesanksjonert plikt til å rapportere egne kunder til Økokrim. Det fokuseres særlig på advokaters, rettshjelperes, eiendomsmegleres, forhandlere av dyre gjenstanders og regnskapsføreres forpliktelser etter hvitvaskingsloven. I bokens del fire drøftes mulige nye rettslige strategier i kampen mot hvitvasking.

Boken kan bestilles fra Universitetsforlaget eller andre nettbokhandlere.