Finanstilsynet Økokrim
Linje

Ny hvitvaskingsforskrift

Finanstilsynet 17.03.2009

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. Forskriften utfyller lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. Finansdepartementet har også fastsatt forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking som viderefører forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv., med enkelte tekniske endringer.

Hvitvaskingsforskriften viderefører enkelte bestemmelser i forskrift 10. desember 2003 nr. 1487 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv, men forskriften inneholder også en del nye bestemmelser. Kravene til kundekontroll skal etter den nye hvitvaskingsloven tilpasses risikoen for hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Risikobasert kundekontroll etter loven medfører rett og plikt til å vurdere risikoen for hvitvasking og å tilpasse kundekontrollen ut fra risikovurderinger. Hvitvaskingsforskriften inneholder nærmere regler om forenklet kundekontroll. Ny hvitvaskingslov krever blant annet forsterkede kontrolltiltak i forbindelse med kundeforhold eller transaksjoner for politisk eksponerte personer (såkalte PEPs). Hvitvaskingsforskriften inneholder regler som presiserer nærmere hvem som omfattes av hvitvaskingslovens regler om politisk eksponerte personer. Gjeldende hvitvaskingsregelverk åpner ikke for bruk av elektronisk legitimasjon ved kundeidentifikasjon. Dette har lenge vært etterspurt, og hvitvaskingsforskriften åpner nå for bruk av elektronisk legitimasjon for fysiske personer.

Hvitvaskingsforskriften gjennomfører også EØS regler som innfører en plikt til at opplysninger om betaleren skal følge med en pengeoverføring.

Forskriftene trer i kraft 15. april 2009, samtidig som lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.

___________________

Se også:

Forskrift 13. mars 2009 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking 
Forskrift 13. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
Hvitvaskingloven med ikrafttredelse 2009-04-15