Finanstilsynet Økokrim
Linje

Offentlig høring - endring av FATFs anbefalinger

The Review of the Standards - Preparation for the 4th Round of Mutual Evaluations
Finanstilsynet 24.11.2010

FATF har, som ledd i forberedelser til ny runde med evalueringer av medlemslandene, igangsatt et arbeid med å revidere enkelte av sine anbefalinger med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Dette arbeidet skal skje over to år, og første år er nå avsluttet. Temaene det første året har blant annet vært risikobasert tilnærming til standardene, herunder anbefalingen om kundekontroll og tolkninguttalelsen til denne, pliktene knyttet til reelle rettighetshavere, krav knyttet til nasjonale politisk eksponerte personer, tredjepartskontroll og regler om hvilke opplysninger som skal følge en betalingstransaksjon. Basert på forslagene som foreligger etter det første året lanserte FATF i oktober 2010 en åpen konsultasjon med privat sektor.

Finansdepartementet oppfordrer interesserte parter til å komme med en tilbakemelding til FATF på denne konsultasjonen.

Tilbakemeldingen skal sendes på engelsk til  fatf.consultation@fatf-gafi.org, og svarene vil bli offentliggjort. Svarfristen til FATF er 7. januar 2011. Finansdepartementet er også interessert i bransjens eventuelle innspill til FATF, og kopi av innspill kan sendes kristine.rorholt@fin.dep.no.

Lenke til høringsdokument: Konsultasjonsdokument på FATFs hjemmeside