Finanstilsynet Økokrim
Linje

Regjeringen foreslår ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIM 13.10.2008

Finansdepartementet la 10. oktober 2008 frem forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget, som skal erstatte gjeldende hvitvaskingslov, ble fremmet og godkjent i statsråd samme dag. Lovforslaget gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs tredje hvitvaskingsdirektiv (direktiv 2005/60/EF). Formålet med lovforslaget er å gjøre det vanskeligere å utnytte det finansielle systemet til hvitvaskingsformål.

Sentrale elementer fra dagens hvitvaskingslov, herunder gjennomføring av kundekontroll og rapportering av mistenkelige transaksjoner til Økokrim, er foreslått videreført og forsterket. Hvitvaskingsloven er blant annet foreslått utvidet til å omfatte tilbydere av virksomhetstjenester, herunder foretak og personer som har som virksomhet å opprette selskaper for andre, blant annet de som tilbyr norske virksomheter å opprette norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

Det er videre foreslått å innføre mer omfattende og detaljerte krav til kundekontroll, samtidig som det foreslås at kravene til kundekontroll skal tilpasses risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i det enkelte tilfelle. Det vektlegges også at det bør legges til rette for elektronisk kundeidentifikasjon uten at det skal være nødvendig for kunden å møte personlig hos den rapporteringspliktige.

Lovutvalgets forslag om at forhandlere av gjenstander må utføre obligatorisk kundekontroll ved alle transaksjoner over 40 000 kroner ble ikke fulgt opp. Dermed skal denne gruppen rapporteringspliktige i tråd med gjeldende lov kun utføre kundekontroll ved mistenkelige transaksjoner, og i tillegg ved alle transaksjoner over 100 000 kroner. Det vil ikke innføres forbud mot kontantbetaling.

Les hele Ot.prp. nr. 3 (2008-2009).