Finanstilsynet Økokrim
Linje

Rettsavgjørelser

Her ligger informasjon om rettsavgjørelser, først og fremst straffesaker som har sitt utspring i eller er tilknyttet rapporter om mistenkelige transaksjoner (MTR) som Økokrim har mottatt fra rapporteringspliktige.

Illustrasjon

8,5 års fengsel for bedrageri på 140 millioner kroner

I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en mann til ytterligere to og et halvt års fengsel for bedragerier på over 70 millioner kroner. Mannen soner allerede seks år i fengsel for et lignende forhold. Fellestraffen er dermed på åtte og et halvt år for bedrageri på til sammen 140 millioner kroner.

ØKOKRIM
Illustrasjon

Tre års fengsel for hvitvasking og dokumentfalsk

27. mai 2008 ble det avsagt dom i Oslo tingrett, hvor en nigeriansk kvinne stod tiltalt for heleri og dokumentfalsk. 

ØKOKRIM
Illustrasjon

Fengsel for hvitvasking i byggebransjen

I en Økokrim-sak dømte Oslo tingrett den 28. mars tre personer i byggebransjen til fengselsstraffer for hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

ØKOKRIM
Illustrasjon

Franskmann dømt for heleri av 20 000 Euro

Enheten for finansiell etterretning ved Økokrim mottok høsten 2007 tre MT-rapporter fra en rapporteringspliktig institusjon vedrørende hyppige valutavekslinger. I løpet av oktober måned hadde en mann vekslet over 1,8 millioner kroner fra NOK til Euro. 

ØKOKRIM
Illustrasjon

Dom for brudd på lotteriloven

Den 21. desember 2007 ble det avsagt dom i Trondheim tingrett i den medieomtalte PlexPay-saken. De domfelte sto tiltalt for brudd på lotteriloven i forbindelse med organisering av internettbasert pyramidespill. Nettverket hadde over 15.000 medlemmer. 

ØKOKRIM
Illustrasjon

Skjerpet straff i hvitvaskingssak i byggebransjen

I en Økokrim-sak har lagmannsretten skjerpet straffen for en av de tre domfelte i en sak som omhandlet hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger i byggebransjen. 

ØKOKRIM
Illustrasjon

Entreprenør dømt til fengsel for grov utroskap i byggebransjen

I en Økokrim-sak har tingretten dømt den tidligere lederen for Legionærbygg AS til fengsel i 2 år og ni måneder og til inndragning av 3 millioner kroner. Mannen er dømt for medvirkning til uberettigede uttak og bruk av over 12 millioner kroner fra selskapet han ledet.

ØKOKRIM

Dømt av dansk domstol til tre og et halvt års fengsel for bedrageri

I EFEs årsrapport for 2007 ble det skrevet om en sak som gjaldt bedrageri via et fiktivt reiseselskap med forgreninger til Danmark. Mannen bak selskapet er nå dømt for forholdet av Københavns byrett.

ØKOKRIM
Illustrasjon

120 dagers fengsel for grovt heleri

En mann ble i Nedre Romerike tingrett den 13. oktober 2008 dømt for grovt heleri. Han stod tiltalt for å ha fått overført 759 831 kroner til en annen persons konto. Pengene var angivelig utbytte fra straffbar handling.

ØKOKRIM
Illustrasjon

Seks måneders fengsel for grovt heleri og momslovbrudd

I en Økokrim-sak har Hedmarken tingrett dømt en mann til ubetinget fengsel i seks måneder for grovt heleri og momslovbrudd på totalt ca 1,5 millioner kroner. Mannen ble også ilagt rettighetstap, bot på 5000 kroner og inndragning av utbyttet fra handlingene.

ØKOKRIM
Illustrasjon

Sentral aktør i Oslos prostitusjonsmiljø satt ut av spill på bakgrunn av MT-rapporter

I mai i år ble det avsagt dom i Oslo Tingrett hvor en nigeriansk kvinne stod tiltalt for heleri og dokumentfalsk. Retten mente hun hadde hatt en rolle hvor hun hadde kommet i befatning med penger som sannsynligvis stammet fra organisert prostitusjon. Hun ble dømt for heleri av i underkant fem millioner kroner samt for å ha benyttet falske pass for å gjennomføre heleriet.

ØKOKRIM
Illustrasjon

Styreleder i T5PC dømt for brudd på regnskapsloven

I en Økokrim-sak er en tidligere styreleder i T5PC av tingretten dømt til ett års fengsel for regnskapsovertredelse.

ØKOKRIM
Illustrasjon

Dom fra Oslo Tingrett: Pastor dømt for hvitvasking av tre millioner

Den 29. juni 2007 ble en 55 år gammel pastor dømt for hvitvasking av nærmere tre millioner norske kroner. Han stod tiltalt for å ha hjulpet til med å sikre utbytte fra straffbare handlinger. Saken gjaldt veksling og overføring av penger til utlandet

ØKOKRIM
Illustrasjon

Dom fra Nedre Romerike Tingrett: Seks personer dømt i Hawalasak

En kvinne fra Skedsmo og fem irakiske kurdere ble i Nedre Romerike Tingrett dømt i en stor hawalasak den 28. juni 2007. De seks var tiltalt for blant annet heleri, ulovlig betalingsvirksomhet og menneskesmugling.

ØKOKRIM
Illustrasjon

Skjerpet straff i Norgeshistoriens største Hawalasak

Økokrim, 27. juni 2007: Borgarting lagmannsrett skjerpet straffen for en av hovedmennene i en Hawala-sak. Begge tiltalte ble i tillegg dømt til inndragning av utbytte for Hawalavirksomhet. De to ble av tingretten i november 2006 dømt for blant annet ulovlig bankvirksomhet. I tidsrommet 2001-2005 ble ca. 225 millioner kroner overført fra Norge til diverse selskaper rundt omkring i Europa. 

ØKOKRIM